Huishoudelijk Reglement

wil je lid worden van de Kring ? Fantastisch! 
Wat we wel vragen is dat je als zelfstandig verpleegkundige akkoord gaat met het huishoudelijk reglement. Hieronder een overzicht van ons huishoudelijk reglement als ook een link voor wie het reglement wil downloaden om het te kunnen ondertekenen.

2018_05_31_huishoudelijk reglement zelfstandige thuisverpleegkundigen gent_definitief

De kring wil garant staan voor kwaliteitsvolle zorgverlening binnen een collegiaal kader. Leden van de kring verbinden zich ertoe om het huishoudelijk reglement na te leven.

 1. Persoonlijke verantwoordelijkheid en ethische codeDe leden gedragen zich naar de deontologische code voor verpleegkundigen in België, zoals opgesteld door de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België.
 2. Collegialiteit
 • Contact tussen verpleegkundigen, verloopt steeds met het nodige respect. Door elkaar op een positieve manier te benaderen, wordt een collegiale sfeer gecreëerd die ons beroep ten goede kan komen.
 • Een verpleegkundige brengt geen schade toe aan zijn collega. Ten opzichte van derden worden geen uitspraken gedaan waardoor een verpleegkundige in diskrediet zou kunnen worden gebracht.
 1. Vervanging en overdracht
 • Het zorgbeleid dat door de vaste verpleegkundige werd uitgestippeld, wordt bij tijdelijke vervanging niet gewijzigd zonder overleg met de vaste verpleegkundige.
 • De patiënt behoudt ten allen tijde keuzevrijheid: hij heeft zelf de keuze om te veranderen van verpleegkundige. Evenwel wordt door de nieuw gekozen verpleegkundige bij de patiënt gepeild naar de reden van verandering zodoende een kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen garanderen. Met respect voor de privacy van de patiënt, brengt de nieuw gekozen verpleegkundige zijn collega op de hoogte van de wijziging, mits de toestemming hiervoor gegeven wordt door de patiënt. De info wordt beveiligd verzonden via de eHealthbox.
 • Bij tijdelijke vervanging of definitieve overdracht van een patiënt, streeft iedere verpleegkundige ernaar voldoende informatie door te geven zodoende een kwaliteitsvolle continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. Deze overdracht gebeurt schriftelijk en met respect voor de privacy van de patiënt: er wordt steeds toestemming gevraagd aan de patiënt om contact op te nemen. De info wordt beveiligd verzonden via de eHealthbox. Er wordt geen informatie achtergehouden die bepalend is om kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren.
 • De verpleegkundige die tijdelijk de zorg voor een patiënt overneemt van een andere verpleegkundige heeft steeds de plicht om de patiënt terug te verwijzen naar de vaste verpleegkundige.
 1. Publiciteit
 • De leden volgen de aanbevelingen van het RIZIV omtrent publiciteit.
 • De leden kunnen publiciteit voeren voor zover de verstrekte informatie waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk is.
 • De gevoerde publiciteit doet bovendien geen afbreuk aan de waardigheid van het beroep.
 • Het is niet toegestaan om de schijn te wekken dat de zorg gratis is of om bijkomende gratis diensten aan te bieden.
 • Het is niet toegestaan om vergelijkende of misleidende boodschappen te vermelden.
 1. Beroepsbescherming

  Ter bescherming van het beroep en van de verpleegkundige zelf, worden grenzen gesteld aan de eisen die patiënten stellen. Indien de patiënt eisen stelt die de verpleegkundige niet wil of kan beantwoorden, wordt dit steeds duidelijk gemaakt aan de patiënt.

 2. Betwistingen en klachten
 • Inbreuken op het huishoudelijk reglement, betwistingen en alle overige klachten dienen schriftelijk aan het bestuur gemeld te worden. Het bestuur kan ook zelf inbreuken op het huishoudelijk reglement vaststellen.
 • Alle klachten worden onderzocht. Klager en beklaagde zullen steeds verwittigd worden bij het opstarten en afsluiten van de klachtenprocedure.
 • Leden die het huishoudelijk reglement niet naleven, kunnen hun lidmaatschap verliezen.
 • Elke betwisting wordt bij voorkeur eerst op een collegiale wijze besproken, samen met de betrokken partijen. Indien er geen oplossing gevonden wordt waarin beide partijen zich kunnen vinden, behoudt het bestuur zich het recht voor om het lidmaatschap van de betreffende verpleegkundige aan de kring stop te zetten. Dit dient te gebeuren via een schriftelijke motivering.
 • Afhankelijk van de ernst van het probleem, en indien er in collegialiteit geen oplossing werd gevonden, kan het bestuur beslissen om de betwisting voor te leggen aan de Provinciale Geneeskundige Commissie.
 1. Bekrachtiging en wijziging reglement
 • Het bestuur van de kring Zelfstandige Thuisverpleegkundigen Gent is verantwoordelijk voor het uitschrijven van een gedetailleerd huishoudelijk reglement. Hierin worden alle maatregelen opgenomen die volgens het bestuur nodig zijn om kwaliteitsvolle zorgverlening te kunnen leveren binnen een collegiaal kader in de stad Gent, inclusief zijn deelgemeenten.
 • Het bestuur kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan het huishoudelijk reglement. Deze zijn pas van kracht nadat alle leden van de kring over deze wijzigingen schriftelijk zijn geïnformeerd.
 • Elke verpleegkundige dient het huishoudelijk reglement ter inzage gekregen te hebben en zich met de inhoud ervan akkoord te hebben verklaard.

  8. Sleutelkastjes

 • Naar aanleiding van de GDPR wetgeving hou ik mij aan volgende voorwaarden:
  – Ik geef geen codes door aan andere zorgverstrekkers( arts, familiehulp, kind, ….)
  – Ik geef geen codes door aan familieleden
  – Ik vraag de codes op via de Kring ZTG